Geschiedenis

De geschiedenis van de NWP

Wat is N.W.P?

De N.W.P. ( Nederlandse Werkgroep van Paranormale genezers) is op in 1948 opgericht met het doel om te geraken tot geordende toestanden bij de toepassing van de paranormale  geneeskunst en om met name de uitoefening van het heilmagnetisme in betere en wettige banen te leiden.
De N.W.P.-mannen van het eerste uur waren: N. Schreuder, K.T. van der Plaats, en H.L. Bogaerds.  Ze hebben veel werk verzet voor de N.W.P.
Tevens stelt de N.W.P. zich ten doel het aankweken van belangstelling voor de paranormale geneeswijzen en het bevorderen van de bestudering daarvan. Zij baseert zich daarbij op ethische, filosofische en wetenschappelijke opvattingen, maar zij gaat niet uit van bepaalde dogmatische of ideologische levensbeschouwing of levensovertuiging.

De N.W.P. bestaat uit donateurs en uit werkende leden. Als donateur betaal je  fl 5,00 per jaar. Doel: instemmen met de vereniging. Zij ontvingen het tijdschrift: “Lichaam en Geest” gratis en hadden toegang tot lezingen en andere bijeenkomsten en zij betaalden geen controlekosten bij de behandeling van N.W.P.-genezers.
Tot de N.W.P. kunnen als werkend lid worden toegelaten paranormale genezers van onbesproken gedrag, die bewijzen van hun genezend vermogen kunnen overleggen en die bereid zijn zich aan de controle voorschriften van de “Commissie voor onderzoek naar de paranormale begaafdheid”, alsmede aan de bepalingen van de N.W.P. te onderwerpen.
De bij de N.W.P. aangesloten paranormale genezers staan onder permanente toezicht van de “Commissie voor onderzoek naar paranormale begaafdheid”. Deze commissie bestaat uit leden van de Staten Generaal, artsen, juristen, geestelijken, ingenieurs en andere academici. Zij registreren tevens de therapeutische resultaten van de N.W.P.-genezers. De rapporten van de commissie staan ter beschikking van justitie en de rechterlijke macht. Deze commissie werd opgericht op initiatief van de N.W.P. in 1952 met als doel cliënten enige bescherming te bieden tegen minderwaardigen praktijken op dit gebied.

De N.W.P.-genezers zijn gebonden aan strenge voorschriften om de paranormale geneeswijze te mogen uitoefenen:

 • ze mogen zicht niet op het terrein van de arts begeven.
 • de patiënt moet altijd eerst bij een arts geweest zijn.
 • geen medische aanwijzingen of maatregelen doorkruisen.
 • mogen geen advertenties zetten om patiënten te trekken.
 • mogen geen garantie geven op het resultaat van de behandeling.
 • de patiënt dient een aanvraagformulier in te vullen (voorzien van het   
  N.W.P.-embleem) alvorens over gegaan wordt tot behandeling.
 • de patiënt moet een rode inschrijfkaart ontvangen (voorzien van het
  van het adres van de commissie).
 • van de patiënt moet een controlekaart worden bijgehouden.
 • de laatste controlekaart  van de behandeling moet worden opgestuurd naar de commissie.

Uitsluitend gebleken bonafide  krachten worden als aspirant- en erkend lid tot de  N.W.P. toegelaten. Persoenen, die voor misdrijf werden of worden bestraft

Of dan wel in hun praktijk aanleiding geven tot ernstige klachten of die de voorschriften  overtreden worden uit de N.W.P. verwijderd.
De N.W.P. bevat vrijwel alle bonafide magnetiseurs in Nederland.
Inlichtingen hierover uitsluitend schriftelijk (wel 40 cent aan postzegels meesturen) Donateurs kunnen dit gratis opvragen.

Centraal bureau voor Paranormale
Geneeskunst in Nederland
Van Lenneplaan 16
Hilversum

N.W.P. is de eerste beroepsvereniging voor natuurgeneeskunde in Nederland.

 • eind jaren 50, het starten van een opleiding natuurgeneeskunde met veel aandacht voor de reguliere medische vakken.
 • het publiekstijdschrift “Lichaam en Geest”.
 • het N.W.P- nieuws voor de leden.
 • in de jaren 60 wordt de opleiding losgekoppeld van de beroepsvereniging en  werd het Nederlands College voor Natuurgeneeskunde in Hilversum.
 • door de afgestudeerden van de opleidingen groeide de N.W.P.
 • de N.W.P. breidde haar professie uit en zorgde voor meer wettelijke erkenning voor de natuurgeneeskunde.  De N.W.P. maakte deel uit van de staatscommissie Peters inzake onbevoegde uitoefening van de geneeskunde.
 • zo werd de beroepscode, tuchtreglement en het instellen van een tuchtcollege.      
 • in 1998 ( 50-jarig bestaan van de N.W.P.) woest het boekje “Kuren naar Kwaal” uitgegeven. Diverse behandelingen voor velerlei kwalen.
 • in 2008 wordt het 60 jarig bestaan gevierd met het symposium: ”De toekomst  van de natuurgeneeskunde”. Het is aan de hele beroepsgroep om de toekomst vorm te geven. De NWP nam het initiatief om een keurmerk te ontwikkelen, dat op het symposium zal worden uitgereikt aan een vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie.
 • door het samenwerken met andere beroepsverenigingen ontstond de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB).
 • in de loop der jaren worden de opleidingseisen steeds hoger.
 • in 2015 worden  Medische Basisvakken op HBO niveau verplicht. De NWP regelt voor haar leden een gunstige opleiding samen met de” School voor Homeopathie” in Amersfoort.  
 • in 2018: NWP 70 jaar


Nederlandse Werkgroep Praktizijns in de natuurgeneeskunde wordt Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals.
Een nieuwe logo en een nieuwe huisstijl

De NWP bestaat 70 jaar, zij is nog ”jong en vitaal”.  Volop in beweging. Op 21 april 2018 vieren we dit heugelijke feit met een symposium.

 

Oud NWP logo NWP bordjes


Oud diploma

Oud diploma